Композиция Хатхур Зу - Ханаб Утан (Produced by LG)

Скачать текст песни

Ханаб утан

Припев:
Залhа халаха шуыитнэ энэ авяа
Танhа татад хусытнэ угэ амя
Зуун талаhа таранга hальтин ерээ
Ханаб утан сулгараа, утаа улеэ.
Ханаб утан, ханаб утан , ханаб утан
Баригдаугуйа талан... 2х
1
Садатраа, hанага амаратраа
Залхутра, энэ дуу ото явал тараа
Отол тараа, бухытэгуур явал тараа
Боро, хара, hуни, удэр, ямар хама?
Хэн энэ дуу эхилэ, хэн танижэга хэлэ?
Хэн оложэга сулоо, хэн энэ наагур ерэ
Наагура, саагура,дэгураа, хагур, газагура
Сагай ертрэ, сагаа олод таратраа
Энэ авяа авад бэе hэжэрэрэ
Сухла мартаад, мартаад hэжэрэрэ
Мартаад, мартаад.Залхутай хундэ ажал тухай
Мартаад, мартаад.Баригдад шуhа халагарэ.

Припев.

2
Зада эсэд нэрээ чамда хамаа угы
Задлад, шэлэн нэгэ уйдхы болёо, болёо.
Заса тархяа суу! Баряа тандаа хуу!
Чадлар хатар, хатар, хатар, хатар.
Чадла гаргыж, залуга харулыч
Басгады намнаад, хабчат дагуулыч
Булсгэр хасра, булхытэр улеэ
Наруул нюдоо, гаргаад архи уе
Хату бэи, татаад бэе
Сэдьхэлэй уужам годор хугжэм хэе
Захад хухэд, захад хатарж байна айхар
Зарим хунууд мин байна гараа тавяад.

Припев.
3
Боро ороо, газар норо-норо
Наран гара, газар хатаа доро
Хатад, халаа, шулуу халун боло
Байан газрар трэгуроо, наран талаар дэгуро
Хамаа, хамаа унтрангуй гала тараа
Бараг талаар гарад, харад ород гараа
Гараа, тараа LG энэ шуяа гаргаа
MPD Akai, энэ биди нэгэ тэг тавяа
Утанар дахуулад дага, дага, дага утансоо
Нюдэнууд улэгаад байга, байга, байга ганса
Архидансо, наншилдансоо ханаб утан?
Ханаб утан, баригдаугуйа талан.
Припев.

Видеоклипы

Похожая музыка

Добро пожаловать

Добро пожаловать на музыкальный портал - X-MUSICS! Если Вы к нам попали, то скорей всего вы ищете самые горячие музыкальные хиты! Мы хотим Вас поздравить! Т.к. вы попали на самый лучший музыкальный сайт в РУнете! У нас Вы сможете найти не только музыку, но и сборники, а также видеоклипы всех популярных исполнителей. Наш сайт содержит в себе все направления музыки, и наши пользователи загружают ежедневно сотни песен. Жанры, которых очень сильно разнообразны и начинаются от авторской песни до клубных новинок. Мы надеемся, что Вы станете нашим постоянным посетителем и будете постоянно приходить к нам!